Každý táborník je povinen dodržovat následující ustanovení Táborového řádu:

 • Účastník tábora (táborník) neopouští prostor tábora bez vědomí oddílového vedoucího a to ani do nejbližšího okolí.
 • Denní program je závazný pro každého táborníka, nikdo jej svým chováním nesmí narušovat či mařit.
 • Táborník chrání táborový majetek před poškozením čí ztrátou. Případnou ztrátu či poškození ohlásí ihned svému vedoucímu. Táborník chrání rovněž svůj osobní majetek, případnou ztrátu hlásí oddílovému vedoucímu (ztráta volně odložených věcí nebude řešena). Nálezné věci se odevzdávají majiteli, případně vedoucímu. Poškodí-li někdo majetek tábora nebo jiného táborníka, je povinen škodu nahradit.
 • Táborník bude dodržovat bezpečnostní pokyny pohybu po areálu tábora, po veřejné komunikaci, v lese apod.
 • Táborník má zákaz vstupovat bez povolení vedoucího či zdravotníka do provozních prostor (kuchyně, klubovny vedoucích) a na marodku. Nikdo také nevstupuje do cizí chatky bez vědomí jejich obyvatel.
 • V chatce nebude nikdo přechovávat potraviny podléhající zkáze.
 • K jídlu nastupuje vždy celý oddíl pohromadě pod dohledem vedoucího, každý čistý a umytý.
  V jídelně dbá slušného vystupování a správného stolování. Jídla si bere jen tolik, kolik sní – s jídlem neplýtvá.
 • V chatkách a v ostatním areálu tábora, ale i jeho okolí, každý udržuje pořádek a čistotu.
 • Dobu poledního klidu využije táborník k odpočinku bez pobíhání po areálu tábora. Polední klid = neorganizovaný čas, určený k odpočinku a znovu načerpání sil táborníků i vedoucích. Účastníci zůstávají v areálu tábora a sami rozhodují o tom, jak své osobní volno stráví (spánek; čtení; psaní dopisů; společenské hry, které jsou zde k zapůjčení; apod.)
 • V době od večerky až do budíčku nikdo nebude svým chováním rušit ostatní ze spánku.
 • Koupání je možné pouze pod dohledem oddílového vedoucího nebo zdravotníka. Platí zákaz skákání. V umývárnách po sobě táborník zanechává pořádek.
 • Přisáté klíště odstraňuje výhradně zdravotník! Do prostorů ošetřovny má přístup pouze nemocný, zdravotní personál a vedoucí tábora.
 • Táborník bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí.
 • Táborník dodržuje požární předpisy. Platí zákaz manipulace s ohněm bez pokynu nebo souhlasu vedoucího.
 • Mobilní telefony jsou zakázány! Při nerespektování zákazu bude mobilní telefon odebrán
  a vrácen bude při ukončení pobytu.
 • Užívání drog, pití alkoholu a kouření má táborník přísně zakázáno. Zakázáno je také šikanování, hrubost a jakékoliv fyzické násilí a vulgární vyjadřování.
 • Za nedodržování a svévolné porušování táborového řádu může být táborník potrestán napomenutím či podmínečným vyloučením. Může být také z tábora vyloučen a poslán domů bez finanční náhrady za zbytek pobytu.